Koford, Amelia Bowen, Texas Lutheran University, United States